Nationellt prov årskurs 6

Det nationella provet i årskurs 6 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av fem delprov som prövar förmågorna tala, läsa och skriva.

Det muntliga delprovet genomförs på lektionstid under höstterrminen medan de delprov som prövar läsning och skriftlig förmåga genomförs på bestämda provdagar under februari månad.

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan kursplanerna och provet

Aktuellt

Provdatum och utskick

  • Tisdagen den 5 februari 2019: delprov B1 och delprov C1
  • Torsdagen den 7 februari 2019: delprov B2 och delprov C2  

Kopieringsunderlag:
En del av blanketterna nedan kan fyllas i digitalt. Obs! Det är viktigt att först spara dokumentet på din dator. Om du börjar skriva när dokumentet är öppnat via webbläsaren sparas inte anteckningarna. Spara ett exemplar för varje elev. Detta görs enklast genom att välja "spara som" under menyn Arkiv (eng. File), när du öppnat filen i Adobe Reader.

Du kan också skriva ut dokumentet och fylla i för hand. De blå redigeringsrutorna försvinner automatiskt vid utskrift.  

Övrigt material:

Rapporter

Lärarenkät

Lärarenkät för det nationella provet i årskurs 6, 2018/2019. 

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning

Kontaktpersoner

Frågor om ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6

Kontakta provkontruktörerna Johan.Carlstrom@nordiska.uu.se, 018-471 64 75, eller Sebastian.Mayer@nordiska.uu.se, 471 12 93.

Kommande utprövningar

Lärare som vill delta i utprövningar av provuppgifter med sina elever kan kontakta Johan Carlström (se kontaktuppgifter ovan).