Nationellt prov i kurs 1

Provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 är obligatoriskt på samtliga yrkesprogram och valfritt på studieförberedande program. Rektorn avgör om skolan ska använda ett frivilligt prov eller inte. I de fall rektorn beslutar att ett prov ska användas gäller det beslutet alla elever som läser den kursen på skolenheten. För mer information se Skolverkets webbsida.

Provet består av tre delprov som prövar muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning.

Sedan hösten 2014 finns ett särskilt nationellt prov i kurs 1 för kommunal vuxenutbildning. Läs mer provet på Skolverkets webbsida. Observera att komvux även kan använda ordinarie kursprov. 

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan ämnesplanerna och provet

Aktuellt

Provdatum och utskick, vt 2019

  • Tisdagen den 2 april 2019 (delprov B - läsförståelse)
  • Torsdagen den 4 april 2019 (delprov C - skriftlig framställning).
  • Delprov A, muntlig framställning, genomförs innan delprov B och C.

Det första utskicket, som innehåller häftet Lärarinformation samt elevhäften och ett häfte med bedömningsanvisningar till delprov A, skickas till skolorna vecka 8 2019. Information om när övrigt material skickas ut finns i häftet Lärarinformation.

Nytt läsåret 2018/2019: Observera att förändringar i ämnesplanen för kurserna svenska 1 och svenska som andraspråk 1 har lett till ändrade formuleringar i matriserna för kursprov 1 delprov A. 

Kopieringsunderlag

Delprov A

Delprov B och C

Sammanställning

Dokumenten kan fyllas i digitalt – men spara ner det till datorn innan du börjar skriva i det, annars finns risk att texten inte sparas.

Utprövning av provuppgifter

Lärare som är intresserade av att pröva ut provuppgifter med sina elever kan läsa mer och anmäla sig på den här sidan.

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning

Kontaktpersoner

Frågor om läsförståelseprovet

Kontakta provkonstruktörerna Kristina.Eriksson@nordiska.uu.seNegin.Shahsavar@nordiska.uu.se eller Martina.Zachiu@nordiska.uu.se, 018-471 68 78

Frågor om de muntliga och skriftliga delarna

Kontakta provkonstruktörerna Harriet.Uddhammar@nordiska.uu.se och Sofia.Lowenhielm@nordiska.uu.se, 018-471 29 33

Kommande utprövningar

Lärare som vill delta i utprövningar av provuppgifter med sina elever kan kontakta: Sara.Lindahl@nordiska.uu.se, 018-471 12 99