Forskning och rapporter

Äldre nationella prov-häften i en hög

Lärare ombeds skicka in elevlösningar av proven efter ett visst system som utformats av Skolverket. På så sätt samlas ett stort antal elevlösningar in för att kunna användas såväl till uppföljning av proven som till forskning. Materialet används också av studenter på universitet och högskolor runt om i landet för olika uppsatser och examensarbeten.

Publikationer

Svenska i utveckling (rapportserie)
Doktorsavhandlingar
Resultatrapporter
Examensarbeten
Övriga publikationer
Sammanställningar av lärarenkäter

Forskningsmaterial

Forskningsprojekt

Inom projektet nationella prov i svenska och svenska som andraspråk arbetar flera anställda med olika typer av undersökningar kring materialet.

Anne Palmér

Anne Palmér är vetenskaplig ledare för gymnasieproven. Hennes forskning rör muntlighet, elevtexter och bedömning. Nu samarbetar hon med språkteknologer vid Uppsala universitet. Samarbetet går ut på att ta fram en annoterad elevtextkorpus för att utföra automatisk analys av elevtexter. De elevtexter som används i korpusen hämtas från provgruppens arkiv. Texterna digitaliseras och förses med koder som ger metadata om t.ex. prov, år, betyg på texten, textens genre, elevens kön etc. De annoteras sedan automatiskt. Annoteringen innefattar indelning i tokens, meningar och stycken, rättning av stavfel och särskrivningsfel, ordklasstaggning och så kallad parsning, en syntaktisk analys av elevtexterna. I verktyget för statistisk analys kan därefter kvantitativa värden tas fram enligt metadatan för olika undergrupper. Verktyget utvecklas fortfarande men finns tillgängligt på http://stp.lingfil.uu.se/swegram. Se artiklar under Övriga publikationer.

För närvarande söker hon forskningsmedel för att studera svenska gymnasieelevers skrivkompetens nu jämfört med tidigare.

Tillsammans med forskningsassistent Malin Mark har hon nyligen avslutat ett projekt  om lärares bedömning av det muntliga delprovet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 (se Svenska i utveckling och Övriga publikationer). Bedömningen har studerats via kvalitativ analys av bedömningssamtal, dels med fokus på hur det nationella provets bedömningsunderlag används, dels med fokus på interaktionen vid samtal mellan tre bedömare.