Ny information med anledning av coronaviruset

Skolverket har nu beslutat att ställa in alla nationella prov under perioden 30 mars till och med den 30 juni, med tanke på den speciella situationen som råder i samhället nu. Du kan läsa mer om vad detta innebär på Skolverkets webbsida Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betyg.

De prov som redan har kommit till skolorna ska hanteras enligt den sekretess och de anvisningar som fortfarande gäller. Det är alltså inte tillåtet att digitalisera och sprida något provmaterial.

Vi uppmanar alla att även fortsättningsvis vara uppmärksamma på den information som Skolverket går ut med. Det är Skolverket som i samråd med regeringen tar beslut kring genomförandet av proven.

Provmaterial tillgängligt för arbete på distans

För att möta skolornas efterfrågan på ett alternativ till de nationella prov som ställts in har ett material tagits fram som kan användas i distansundervisning i gymnasieskolan och komvux under vårterminen 2020. Det rör sig om ett specifikt prov för kurs 1 och ett för kurs 3, baserat på äldre frisläppta prov. Dessa material får alltså – till skillnad från allt annat provmaterial – delas digitalt med elever. Provet beställs på följande e-postadresser: npk1@nordiska.uu.se för material i kurs 1 respektive npk3@nordiska.uu.se för material i kurs 3. Ange i beställningen ungefär hur många elever som ska använda materialet.

Nationellt prov i kurs 1

Provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 är obligatoriskt på samtliga yrkesprogram och valfritt på studieförberedande program. Rektorn avgör om skolan ska använda ett frivilligt prov eller inte. I de fall rektorn beslutar att ett prov ska användas gäller det beslutet alla elever som läser den kursen på skolenheten. För mer information se Skolverkets webbsida.

Provet består av tre delprov som prövar muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning.

Sedan hösten 2014 finns ett särskilt nationellt prov i kurs 1 för kommunal vuxenutbildning. Läs mer provet på Skolverkets webbsida. Observera att komvux även kan använda ordinarie kursprov. 

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan ämnesplanerna och provet

Aktuellt

Provdatum och utskick, vt 2020

Proven som skulle ha gått under vårterminen 2020 är inställda. Läs mer om detta på Skolverkets webbsida Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betyg.

Kopieringsunderlag

Delprov A

Delprov B och C

Kopieringsunderlag 4 och 5 finns dessutom som ljudfiler:

Sammanställning

Dokumenten kan fyllas i digitalt – men spara ner det till datorn innan du börjar skriva i det, annars finns risk att texten inte sparas.

Utprövning av provuppgifter

Lärare som är intresserade av att pröva ut provuppgifter med sina elever kan läsa mer och anmäla sig på den här sidan.

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning