Nationellt prov i kurs 1

Provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 är obligatoriskt på samtliga yrkesprogram och valfritt på studieförberedande program. Rektorn avgör om skolan ska använda ett frivilligt prov eller inte. I de fall rektorn beslutar att ett prov ska användas gäller det beslutet alla elever som läser den kursen på skolenheten. För mer information se Skolverkets webbsida.

Provet består av tre delprov som prövar muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning.

Sedan hösten 2014 finns ett särskilt nationellt prov i kurs 1 för kommunal vuxenutbildning. Läs mer provet på Skolverkets webbsida. Observera att komvux även kan använda ordinarie kursprov. 

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan ämnesplanerna och provet

Aktuellt

Provdatum och utskick, ht 2019

  • Tisdagen den 19 november 2019, kl 09.00 (delprov B – läsförståelse)
  • Torsdagen den 21 november 2019, kl 09.00 (delprov C – skriftlig framställning).
  • Delprov A, muntlig framställning, genomförs innan delprov B och C.

Det första utskicket, som innehåller häftet Lärarinformation samt elevhäften och ett häfte med bedömningsanvisningar till delprov A, skickas till skolorna vecka 41 2019. Information om när övrigt material skickas ut finns i häftet Lärarinformation.

Våren 2020: Tisdagen den 21 april kl 09.00 (delprov B - läsförståelse) och torsdagen den 23 april kl 09.00 (delprov C - skriftlig framställning). Delprov A, muntlig framställning, genomförs före delprov B och C.

Kopieringsunderlag

Delprov A

Delprov B och C

Kopieringsunderlag 2, 4 och 5 finns dessutom som ljudfiler:

Sammanställning

Dokumenten kan fyllas i digitalt – men spara ner det till datorn innan du börjar skriva i det, annars finns risk att texten inte sparas.

Utprövning av provuppgifter

Lärare som är intresserade av att pröva ut provuppgifter med sina elever kan läsa mer och anmäla sig på den här sidan.

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning

Kontaktpersoner

Frågor om läsförståelseprovet

Kontakta provkonstruktörerna Kristina.Eriksson@nordiska.uu.se eller Negin.Shahsavar@nordiska.uu.se, 018-471 68 78

Frågor om de muntliga och skriftliga delarna

Kontakta provkonstruktörerna Harriet.Uddhammar@nordiska.uu.se, Anni.Gustafsson@nordiska.uu.se eller Sofia.Lowenhielm@nordiska.uu.se, 018-471 29 33

Kommande utprövningar

Lärare som vill delta i utprövningar av provuppgifter med sina elever kan kontakta: Sara.Lindahl@nordiska.uu.se, 018-471 12 99